Den Země 2016

Den Země je jedním z největších svátků ne celém světě. 22. duben slaví víc jak miliarda lidí v mnoha státech světa. Tematicky je zaměřen na globální oteplování, ochranu životního prostředí, čistotu ovzduší, čistotu vody, ochranu ohrožených druhů a čistou energii. Všechna tato témata jsou součástí environmentální výchovy ve školách. Také na naší škole, která se nachází v CHKO Poodří, pracujeme s dětmi tak, aby si vytvářely pěkný vztah k přírodě. Žáci pozorují, popisují a porovnávají viditelné změny a proměny v přírodě CHKO Poodří v jednotlivých ročních obdobích. Třídí některé přírodniny podle nápadných znaků. Provádí jednoduché pokusy u známých přírodnin, určují jejich společné a rozdílné znaky. Získané vědomosti dokážou využít k jiné tvůrčí činnosti, například k výtvarné. Pro děti pořádáme zajímavé akce, které jsou spojeny s danou tématikou. A právě 22. duben byl dnem návštěvy na skládce v Životicích u Nového Jičína. Žáci škol z okolí měli možnost se seznámit s nakládáním odpadu. Celým areálem nás provedl pan starosta Machýček. Ukázal nám místa, kde byl odpad již zavezen a kde se připravuje na závoz, kde se vozí bioodpad a co z něj vzniká. Děti si mohly prohlédnout stroje, které na skládce pracují. V doprovodném programu využily znalosti z výuky o třídění odpadu. Seznámily se s letadly leteckých modelářů. Velký zájem byl o moderní přístroje drony, které létaly nad skládkou. Závěr celé akce patřil Hopsalínovi, který děti pobavil a odměnil. Děti odjížděly plné nejen zážitků, ale s novou motivací k třídění odpadu a sběru papíru, který je dlouholetou tradicí na naší škole. A díky financím, získaných touto činností, si mohou vyjet na různé výlety.